connect completed บทความ | BFAR สถาบันฝึกอบรมดับเพลิง,อบรมดับเพลิง,หลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น,หลักสูตรดับไฟ , อบรมดับไฟชั้นสูง , หลักสูตรอพยพหนีไฟ, การอบรมการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ,การฝึกซ้อมทีมผจญเพลิงในสถานประกอบการ,การดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมผจญเพลิงในอาคาร, Basic Fire Fighting , Advanced Fire Fighting,จำหน่ายถังดับเพลิง,Fire extinguisher,
หมวดสินค้า
ทั้งหมด (16)
จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง (4)
ผลงานที่ผ่านมา (10)
สินค้าไม่มีหมวดหมู่ (2)
เข้าสู่ระบบ
Update
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.html ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
Dry Chemical.html Dry Chemical
รับข่าวสารทางอีเมล
Facebook
แท็ก
อบรมดับเพลิงขั้นสูง อบรมดับเพลิง อบรมดับไฟ ไฟมีทั้งหมดกี่ประเภท การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน สำหรับนักผจญเพลิงในอาคาร การขอคืนภาษี การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน กฏหมายเกี่ยวกับการอบรมดับเพลิง
คลิปฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง
โดย : admin | เมื่อ : 2015-11-18 16:39 | เข้าชม : 1408

คลิปฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง ท่านสามารถรับชมการฝึกของ BFAR ได้ทางคลิบด้านล่างนี้

  อ่านต่อ
ไฟมีทั้งหมดกี่ประเภทและการดับไฟแต่ละประเภท
โดย : admin | เมื่อ : 2015-10-27 10:57 | เข้าชม : 18483

ไฟมีทั้งหมดกี่ประเภทและการดับไฟแต่ละประเภท

การแบ่งประเภทของไฟตามมาตรฐาน NFPA-1 มี 4 ประเภท คือ

Class A ไฟที่ไหม้ประเภท กระดาษ หญ้า เศษไม้ ที่นอน หมอน

วิธีดับไฟและอุปกรณ์ดับไฟ Class A การดับไฟคราส ประเภทนี้ ต้องลดอุณภูมิ ไฟประเภทนี้สามารถใช้น้ำดับได้

Class B ไฟไหม้ประเภทสารไวไฟ เช่น น้ำมัน ยางมะตอย สารเหลวไวไฟ

วิธีดับไฟและอุปกรณ์ดับไฟ Class B ถ้าสามารถทำให้อับอากาศได้ก็ควรทำเป็นดันดับแรก หากทำไมได้ สามารถใช้โฟมคลุมหรื...  อ่านต่อ
องค์ประกอบของไฟมีอะไรบ้าง
โดย : admin | เมื่อ : 2015-10-27 10:11 | เข้าชม : 6925

องค์ประกอบของไฟมีอะไรบ้าง บทความนี้ว่าด้วยเรื่องการกำเนิดของการเกิดไฟ มีองค์ประกอบอะไรบ้างองค์ประกอบของไฟมี  3 อย่าง

1. ออกซิเจน ( Oxygen )ต้องไม่ต่ำกว่า 16 %  หากต่ำหว่านี้ จะไม่สามารถเกิดไฟได้
2. เชื้อเพลิง ( Fuel )  เช่น วัตถุที่สามารถหลอมเหลว หรือสามารถติดไฟได้
3. ความร้อน ( Heat )


  การดับไฟมีอยู่ 3 วิธีคือ

  1.ทำให้อับอากาศ ขาดออกซิเจน

              (หากอยู่ในสถานที่ปิดอาจทำได้ง่ายกว่าสถานที่เปิด)

         2.ตัดเชื้อเพลิง กำจัดเชื้อเพลิงให...  อ่านต่อ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 122/2545 (การขอคืนภาษี อบรม )
โดย : admin | เมื่อ : 2015-10-12 13:59 | เข้าชม : 981

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 122/2545 (การขอคืนภาษี อบรม )

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 122/2545 ภาษี เงินได้ กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่ได้จากการประกอบกิจการสถานศึกษาและที่ได้จากการประกอบกิจการ สถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างและรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือฝึก อบรมลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
             ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎ...  อ่านต่อ
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดย : admin | เมื่อ : 2015-10-09 10:33 | เข้าชม : 1515

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามกฏกระทรวง หมวดที่ ๘ ข้อ ๒๗ -๓ ทุกสถานประกอบการต้องให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่า ร้อยละสี่สิบเข้าฝึกอบรม

ข้อ ๒๗

ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจานวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน

ของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดาเนินการฝึกอบรม


ข้อ ๒๘

ให้นายจ้างจัดให้มีการดาเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ดังต่อไปนี้
(๑) สถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง
ต้องจัดให้มีการบริหารงานโดยกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีผู้ทาหน้าที่อานวยการ
ระงับอัคคีภัยทั้งระบบโดยเฉพาะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ประจาสถานประกอบก...  อ่านต่อ

การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน สำหรับนักผจญเพลิงในอาคาร
โดย : admin | เมื่อ : 2015-10-08 15:03 | เข้าชม : 2136

การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน สำหรับนักผจญเพลิงในอาคาร การดับเพลิงขั้นสูง สาหรับทีมผจญเพลิงในอาคาร

Advance Fire Fighting Team
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ


- ทฤษฎีการสันดาปไฟและการจุดติด
- หลักการป้องกันและระงับอัคคีภัย
- การพัฒนาการของเพลิงไหม้ (Flashover )
- ฝึกการใช้อุปกรณ์พื้นฐานของนักผจญเพลิง
- ฝึกการใช้เครื่องช่วยหายใจส่วนบุคคล (S.C.B.A.)
- ฝึกการใช้สายน้าดับเพลิงและวิธีการดูแลรักษา
- ฝึกการใช้หัวฉีดน้าดับเพลิงต่างๆ
- วิธีการระบายควันด้วยระบบเครื่องยนต์และระบบน้าดับเพลิง
- เทคนิคการเข้าควบคุมเพลิง Interior Fire Fighting ( Flash Over Room, Burning Room ...  อ่านต่อ
หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ตามกฏหมายกำหนด)
โดย : admin | เมื่อ : 2015-10-08 14:40 | เข้าชม : 742

หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ตามกฏหมายกำหนด)           
รายละเอียดการฝึกอบรม
หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพไฟ


 
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ วิทยากร         หนังสือรับรองการอบรมตามกฎหมายกำหนด แบบรายงานการฝึกอบรม เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมภาคทฤษฎี
แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของ...  อ่านต่อ
การดับเพลิงขั้นต้น ไม่เกิน 60 ท่าน(Basic Fire )
โดย : admin | เมื่อ : 2015-10-08 14:27 | เข้าชม : 708

การดับเพลิงขั้นต้น ไม่เกิน 60 ท่าน(Basic Fire )   รายละเอียดการฝึกอบรม หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire )

  ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
1. วิทยาการ
2. หนังสือรับรองการอบรมตามกฎหมายกาหนด
3. แบบรายงาน

เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมภาคทฤษฎี

1. แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ
2. แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ
3. การค้นหาผู้ประสบภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
...  อ่านต่อ
หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น
โดย : kitti | เมื่อ : 2015-01-13 21:41 | เข้าชม : 499

หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

 

หัวข้อการอบรม ( ภาคทฤษฏี )

ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม้ ...  อ่านต่อ
Update
 • Offshore Training  Dec 2014 Offshore Training Dec 2014

 • CO2 CO2

 • การฝึกซ้อมทีมผจญเพลิง (Technique Fire Fighting) 2017 การฝึกซ้อมทีมผจญเพลิง (Technique Fire Fighting) 2017

 • Advanced Fire Fighting 2018 Advanced Fire Fighting 2018

 • Low Pressure Water Mist Low Pressure Water Mist

 • ฝึกอบรมการใช้หัวฉีดและ SCBA ฝึกอบรมการใช้หัวฉีดและ SCBA

 • Dry Chemical Dry Chemical

 • The World Resident Vessel The World Resident Vessel

 • ฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานและขั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีฯ ฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานและขั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีฯ


1