หมวดสินค้า
ทั้งหมด (16)
จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง (4)
ผลงานที่ผ่านมา (10)
สินค้าไม่มีหมวดหมู่ (2)
เข้าสู่ระบบ
Update
Dry Chemical.html Dry Chemical
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 16-20ตุลาคม2560.html ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 16-20ตุลาคม2560
รับข่าวสารทางอีเมล
Facebook
แท็ก
อบรมดับเพลิงขั้นสูง อบรมดับเพลิง อบรมดับไฟ ไฟมีทั้งหมดกี่ประเภท การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน สำหรับนักผจญเพลิงในอาคาร การขอคืนภาษี การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน กฏหมายเกี่ยวกับการอบรมดับเพลิง
คลิปฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง
โดย : admin | เมื่อ : 2015-11-18 16:39 | เข้าชม : 1221

คลิปฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง ท่านสามารถรับชมการฝึกของ BFAR ได้ทางคลิบด้านล่างนี้

  อ่านต่อ
ไฟมีทั้งหมดกี่ประเภทและการดับไฟแต่ละประเภท
โดย : admin | เมื่อ : 2015-10-27 10:57 | เข้าชม : 13991

ไฟมีทั้งหมดกี่ประเภทและการดับไฟแต่ละประเภท

การแบ่งประเภทของไฟตามมาตรฐาน NFPA-1 มี 4 ประเภท คือ

Class A ไฟที่ไหม้ประเภท กระดาษ หญ้า เศษไม้ ที่นอน หมอน

วิธีดับไฟและอุปกรณ์ดับไฟ Class A การดับไฟคราส ประเภทนี้ ต้องลดอุณภูมิ ไฟประเภทนี้สามารถใช้น้ำดับได้

Class B ไฟไหม้ประเภทสารไวไฟ เช่น น้ำมัน ยางมะตอย สารเหลวไวไฟ

วิธีดับไฟและอุปกรณ์ดับไฟ Class B ถ้าสามารถทำให้อับอากาศได้ก็ควรทำเป็นดันดับแรก หากทำไมได้ สามารถใช้โฟมคลุมหรื...  อ่านต่อ
องค์ประกอบของไฟมีอะไรบ้าง
โดย : admin | เมื่อ : 2015-10-27 10:11 | เข้าชม : 5550

องค์ประกอบของไฟมีอะไรบ้าง บทความนี้ว่าด้วยเรื่องการกำเนิดของการเกิดไฟ มีองค์ประกอบอะไรบ้างองค์ประกอบของไฟมี  3 อย่าง

1. ออกซิเจน ( Oxygen )ต้องไม่ต่ำกว่า 16 %  หากต่ำหว่านี้ จะไม่สามารถเกิดไฟได้
2. เชื้อเพลิง ( Fuel )  เช่น วัตถุที่สามารถหลอมเหลว หรือสามารถติดไฟได้
3. ความร้อน ( Heat )


  การดับไฟมีอยู่ 3 วิธีคือ

  1.ทำให้อับอากาศ ขาดออกซิเจน

              (หากอยู่ในสถานที่ปิดอาจทำได้ง่ายกว่าสถานที่เปิด)

         2.ตัดเชื้อเพลิง กำจัดเชื้อเพลิงให...  อ่านต่อ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 122/2545 (การขอคืนภาษี อบรม )
โดย : admin | เมื่อ : 2015-10-12 13:59 | เข้าชม : 825

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 122/2545 (การขอคืนภาษี อบรม )

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 122/2545 ภาษี เงินได้ กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่ได้จากการประกอบกิจการสถานศึกษาและที่ได้จากการประกอบกิจการ สถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างและรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือฝึก อบรมลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
             ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎ...  อ่านต่อ
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดย : admin | เมื่อ : 2015-10-09 10:33 | เข้าชม : 1330

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามกฏกระทรวง หมวดที่ ๘ ข้อ ๒๗ -๓ ทุกสถานประกอบการต้องให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่า ร้อยละสี่สิบเข้าฝึกอบรม

ข้อ ๒๗

ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจานวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน

ของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดาเนินการฝึกอบรม


ข้อ ๒๘

ให้นายจ้างจัดให้มีการดาเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ดังต่อไปนี้
(๑) สถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง
ต้องจัดให้มีการบริหารงานโดยกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีผู้ทาหน้าที่อานวยการ
ระงับอัคคีภัยทั้งระบบโดยเฉพาะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ประจาสถานประกอบก...  อ่านต่อ

การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน สำหรับนักผจญเพลิงในอาคาร
โดย : admin | เมื่อ : 2015-10-08 15:03 | เข้าชม : 1842

การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน สำหรับนักผจญเพลิงในอาคาร การดับเพลิงขั้นสูง สาหรับทีมผจญเพลิงในอาคาร

Advance Fire Fighting Team
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ


- ทฤษฎีการสันดาปไฟและการจุดติด
- หลักการป้องกันและระงับอัคคีภัย
- การพัฒนาการของเพลิงไหม้ (Flashover )
- ฝึกการใช้อุปกรณ์พื้นฐานของนักผจญเพลิง
- ฝึกการใช้เครื่องช่วยหายใจส่วนบุคคล (S.C.B.A.)
- ฝึกการใช้สายน้าดับเพลิงและวิธีการดูแลรักษา
- ฝึกการใช้หัวฉีดน้าดับเพลิงต่างๆ
- วิธีการระบายควันด้วยระบบเครื่องยนต์และระบบน้าดับเพลิง
- เทคนิคการเข้าควบคุมเพลิง Interior Fire Fighting ( Flash Over Room, Burning Room ...  อ่านต่อ
หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ตามกฏหมายกำหนด)
โดย : admin | เมื่อ : 2015-10-08 14:40 | เข้าชม : 592

หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ตามกฏหมายกำหนด)           
รายละเอียดการฝึกอบรม
หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพไฟ


 
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ วิทยากร         หนังสือรับรองการอบรมตามกฎหมายกำหนด แบบรายงานการฝึกอบรม เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมภาคทฤษฎี
แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของ...  อ่านต่อ
การดับเพลิงขั้นต้น ไม่เกิน 60 ท่าน(Basic Fire )
โดย : admin | เมื่อ : 2015-10-08 14:27 | เข้าชม : 619

การดับเพลิงขั้นต้น ไม่เกิน 60 ท่าน(Basic Fire )   รายละเอียดการฝึกอบรม หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire )

  ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
1. วิทยาการ
2. หนังสือรับรองการอบรมตามกฎหมายกาหนด
3. แบบรายงาน

เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมภาคทฤษฎี

1. แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ
2. แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ
3. การค้นหาผู้ประสบภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
...  อ่านต่อ
หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น
โดย : kitti | เมื่อ : 2015-01-13 21:41 | เข้าชม : 444

หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

 

หัวข้อการอบรม ( ภาคทฤษฏี )

ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม้ ...  อ่านต่อ
Update
  • CO2 CO2

  • Gas Fire Fighting 2015 Gas Fire Fighting 2015

  • อบรมดับเพลิงขั้นต้น ณ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ อบรมดับเพลิงขั้นต้น ณ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

  • Low Pressure Water Mist Low Pressure Water Mist

  • Advanced Fire 2015 Advanced Fire 2015

  • Dry Chemical Dry Chemical

  • Advanced Fire Fighting 2015 Advanced Fire Fighting 2015

  • Advanced Fire Fighting 2015 Advanced Fire Fighting 2015

  • ฝึกอบรมการใช้หัวฉีดและ SCBA ฝึกอบรมการใช้หัวฉีดและ SCBA


1
NFPA Free Access Widget