connect completed การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน สำหรับนักผจญเพลิงในอาคาร | BFAR
ภาพกิจกรรม
ทั้งหมด (16)
จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง (4)
ผลงานที่ผ่านมา (10)
สินค้าไม่มีหมวดหมู่ (2)
เข้าสู่ระบบ
Update
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.html ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
Dry Chemical.html Dry Chemical
รับข่าวสารทางอีเมล
Facebook
แท็ก
อบรมดับเพลิงขั้นสูง อบรมดับเพลิง อบรมดับไฟ ไฟมีทั้งหมดกี่ประเภท การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน สำหรับนักผจญเพลิงในอาคาร การขอคืนภาษี การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน กฏหมายเกี่ยวกับการอบรมดับเพลิง
การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน สำหรับนักผจญเพลิงในอาคาร
โดย : admin | เมื่อ : 2015-10-08 15:03 | เข้าชม : 2137

การดับเพลิงขั้นสูง สาหรับทีมผจญเพลิงในอาคารAdvance Fire Fighting Team
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ


- ทฤษฎีการสันดาปไฟและการจุดติด
- หลักการป้องกันและระงับอัคคีภัย
- การพัฒนาการของเพลิงไหม้ (Flashover )
- ฝึกการใช้อุปกรณ์พื้นฐานของนักผจญเพลิง
- ฝึกการใช้เครื่องช่วยหายใจส่วนบุคคล (S.C.B.A.)
- ฝึกการใช้สายน้าดับเพลิงและวิธีการดูแลรักษา
- ฝึกการใช้หัวฉีดน้าดับเพลิงต่างๆ
- วิธีการระบายควันด้วยระบบเครื่องยนต์และระบบน้าดับเพลิง
- เทคนิคการเข้าควบคุมเพลิง Interior Fire Fighting ( Flash Over Room, Burning Room & Smoke Room )
- เทคนิคการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการค้นหาผู้ประสบภัยในอาคาร

รายละเอียด
o ขั้นต่ำในการฝึกอบรม  10 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่านต่อหลักสูตร
o จำนวนระยะเวลา 2 วัน 1 คืน เวลา 9.00 – 16.30 น.
o ฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกดับเพลิง บางปะกง ไฟร์ แอนด์ เรสคิว
o ที่พัก โรงแรม ณ จ.ฉเชิงเทรา
แสดงความคิดเห็น