ภาพกิจกรรม
ทั้งหมด (17)
จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง (4)
ผลงานที่ผ่านมา (11)
สินค้าไม่มีหมวดหมู่ (2)
เข้าสู่ระบบ
Update
Dry Chemical.html Dry Chemical
รับข่าวสารทางอีเมล
Facebook
แท็ก
อบรมดับเพลิงขั้นสูง อบรมดับเพลิง อบรมดับไฟ ไฟมีทั้งหมดกี่ประเภท การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน สำหรับนักผจญเพลิงในอาคาร การขอคืนภาษี การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน กฏหมายเกี่ยวกับการอบรมดับเพลิง
หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรม BFAR

BFAR we deliver Safety

ลำดับ หลักสูตร ค่าหลักสูตร หมายเหตุ
1

การดับเพลิงขั้นต้น ไม่เกิน 60 ท่าน
(Basic Fire) ทฤษฎี 3 ชม. ปฏิบัติ 3 ชม.

 
ติดต่อสอบถาม ใบอนุญาตเลขที่ ดพต.๐๔๐

2 การอบรมการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ
(Fire Drill & Evacuation) ทฤษฎี 3 ชม. ปฏิบัติ 1 ชม.

 

ติดต่อสอบถาม

 
ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ๐๔๔
3
 
การดับเพลิงพื้นฐานสำหรับทีมผจญเพลิง
(Basic Fire Fighting Team)

 
ติดต่อสอบถาม
 
ผู้เข้าอบรม 15-20 ท่าน
4 หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมผจญเพลิง
(Advance For Fire Fighting Team)
ติดต่อสอบถาม

ผู้เข้าอบรม 10-15 ท่าน

5 การฝึกซ้อมทีมผจญเพลิง
( Technique Fire Fighting in house )
(ฝึกอบรมในสถานประกอบการ)

 

ติดต่อสอบถาม

 
ผู้เข้าอบรม 10-15 ท่าน
6 หลักสูตรการจัดตั้งทีมฉุกเฉินและฝึกทีมดับเพลิง
(Set up emergency team and Trained fire fighting team in house)
(ฝึกอบรมในสถานประกอบการ)

 
ติดต่อสอบถาม
 
ผู้เข้าอบรม 10-15 ท่าน
7 การบริหารเหตุฉุกเฉินและการจัดการด้านอัคคีภัย
สำหรับกลุ่มงานผู้บริหารอาคาร
(Emergency management and Fire management for manager building)
(ฝึกอบรมในสถานประกอบการ)

 
ติดต่อสอบถาม
 
 -

Tel  : 098-6933751    
  
E-mail : Contact@bfar.co.th

ใบรับรองสถาบัน

 

 
NFPA Free Access Widget