ภาพกิจกรรม
ทั้งหมด (16)
จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง (4)
ผลงานที่ผ่านมา (10)
สินค้าไม่มีหมวดหมู่ (2)
เข้าสู่ระบบ
Update
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 16-20ตุลาคม2560.html ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 16-20ตุลาคม2560
Dry Chemical.html Dry Chemical
รับข่าวสารทางอีเมล
Facebook
แท็ก
อบรมดับเพลิงขั้นสูง อบรมดับเพลิง อบรมดับไฟ ไฟมีทั้งหมดกี่ประเภท การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน สำหรับนักผจญเพลิงในอาคาร การขอคืนภาษี การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน กฏหมายเกี่ยวกับการอบรมดับเพลิง
หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรม BFAR

BFAR we deliver Safety

ลำดับ หลักสูตร ค่าหลักสูตร หมายเหตุ
1

การดับเพลิงขั้นต้น ไม่เกิน 60 ท่าน
(Basic Fire) ทฤษฎี 3 ชม. ปฏิบัติ 3 ชม.

 
ติดต่อสอบถาม ใบอนุญาตเลขที่ ดพต.๐๔๐

2 การอบรมการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ
(Fire Drill & Evacuation) ทฤษฎี 3 ชม. ปฏิบัติ 1 ชม.

 

ติดต่อสอบถาม

 
ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ๐๔๔
3
 
การดับเพลิงพื้นฐานสำหรับทีมผจญเพลิง
(Basic Fire Fighting Team)

 
ติดต่อสอบถาม
 
ผู้เข้าอบรม 15-20 ท่าน
4 หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมผจญเพลิง
(Advance For Fire Fighting Team)
ติดต่อสอบถาม

ผู้เข้าอบรม 10-15 ท่าน

5 การฝึกซ้อมทีมผจญเพลิง
( Technique Fire Fighting in house )
(ฝึกอบรมในสถานประกอบการ)

 

ติดต่อสอบถาม

 
ผู้เข้าอบรม 10-15 ท่าน
6 หลักสูตรการจัดตั้งทีมฉุกเฉินและฝึกทีมดับเพลิง
(Set up emergency team and Trained fire fighting team in house)
(ฝึกอบรมในสถานประกอบการ)

 
ติดต่อสอบถาม
 
ผู้เข้าอบรม 10-15 ท่าน
7

8
การบริหารเหตุฉุกเฉินและการจัดการด้านอัคคีภัย
สำหรับกลุ่มงานผู้บริหารอาคาร
(Emergency management and Fire management for manager building)
(ฝึกอบรมในสถานประกอบการ)


หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire watch)
 
ติดต่อสอบถาม
 
 -

Tel  : 098-6933751    
  
E-mail : Contact@bfar.co.th

ใบรับรองสถาบัน

 

 
NFPA Free Access Widget