connect completed กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย | BFAR
ภาพกิจกรรม
ทั้งหมด (13)
จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง (0)
ผลงานที่ผ่านมา (13)
เข้าสู่ระบบ
Update
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.html ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
รับข่าวสารทางอีเมล
Facebook
แท็ก
อบรมดับเพลิงขั้นสูง อบรมดับเพลิง อบรมดับไฟ ไฟมีทั้งหมดกี่ประเภท การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน สำหรับนักผจญเพลิงในอาคาร การขอคืนภาษี การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน กฏหมายเกี่ยวกับการอบรมดับเพลิง
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดย : admin | เมื่อ : 2015-10-09 10:33 | เข้าชม : 2604

ตามกฏกระทรวง หมวดที่ ๘ ข้อ ๒๗ -๓ ทุกสถานประกอบการต้องให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่า ร้อยละสี่สิบเข้าฝึกอบรมข้อ ๒๗

ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจานวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน

ของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดาเนินการฝึกอบรม


ข้อ ๒๘

ให้นายจ้างจัดให้มีการดาเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ดังต่อไปนี้
(๑) สถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง
ต้องจัดให้มีการบริหารงานโดยกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีผู้ทาหน้าที่อานวยการ
ระงับอัคคีภัยทั้งระบบโดยเฉพาะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ประจาสถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่มี
การประกอบกิจการ
(๒) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน


ข้อ ๒๙
ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามที่กาหนดไว้ในหมวด ๒


ข้อ ๓๐

ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทางานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกัน
ทาการฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
เพื่อให้ความเห็นชอบ
ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดาเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เอง
จะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดาเนินการฝึกซ้อม
ให้นายจ้างจัดทารายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีกาหนด และยื่นต่ออธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม


แสดงความคิดเห็น
NFPA Free Access Widget                       
o
ur partners:
www.knockdoor.net แม่บ้านรายวัน แม่บ้านไปกลับ หาแม่บ้าน
www.speedycruise.net หลักสูตรเรือสำราญ เรียนเรือสำราญ ทำงานเรือสำราญ
www.tstc.link manning agent in Thailand